Alle informatie voor verwijzers

Het Jeugd FACT richt zich op kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. Vaak zijn er op meerdere gebieden problemen. De kinderen of jongeren lopen thuis, op school, op het werk of in hun vrije tijd vast. Meestal is er al veel hulp geboden, maar leverde dit onvoldoende resultaat op of sloot het onvoldoende aan bij de hulpvraag.
U kunt uw cliënt aanmelden via een vooraanmelding. Voor u dit doet, kunt u op deze pagina meer lezen over de criteria en werkwijze.

Klik hier om rechtstreeks naar de vooraanmelding te gaan

Zo komt uw cliënt bij Jeugd FACT Achterhoek & De Liemers terecht: 

Infographic werkwijze Jeugd FACT

Aanmeldcriteria:

 • Kinderen/ jongeren van 0-18 jaar met complexe psychiatrische problemen of vermoedens daarvan.
 • Onvoldoende aansluiting bij reguliere hulpverlening.
 • (Geschatte) intelligentie van > IQ 70.
 • Verstoorde draagkracht/ draaglast-verhouding in het gezin.
 • Problemen op meerdere levensgebieden.
 • Hoog crisisgehalte (dit is geen criterium, maar kan een kenmerk zijn van de problematiek).
 • Kenmerkend voor de problemen is dat ze al langere tijd bestaan. De verwachting is dat ze niet binnen een half jaar volledig opgelost zijn.
 • Wij zijn beschikbaar in de gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Doesburg, Duiven, Rheden, Westervoort, Zevenaar, Gelders Eiland (gemeente Zevenaar).

Werkwijze

FACT staat voor Function Assertive Community Treatment. Daarmee wordt bedoeld dat FACT flexibel en outreachend werkt. We betrekken het gezin en het netwerk bij de behandeling en besteden aandacht aan zorgvragen die op meerdere levensgebieden kunnen bestaan (gezin, wonen, onderwijs, sociale contacten, zelfverzorging, enzovoort). De zwaarte en duur van de zorg kan variëren; het opschalen van hulp waar nodig en afschalen waar mogelijk. Zo kan het voorkomen dat medewerkers uit het team dagelijks langskomen wanneer er een crisis is. Zodra de situatie stabiel is komen we bijvoorbeeld maar één keer in de drie weken langs. Aan kinderen of jongeren die geen hulpvraag hebben en in sterke mate zorgmijdend zijn, bieden we bemoeizorg wanneer het vermoeden bestaat dat zij een psychiatrische aandoening hebben. Wij zullen dan actief contact zoeken en kijken waar we iets kunnen betekenen.

1. Multidisciplinair

Het Jeugd FACT bestaat uit verschillende disciplines:

 • Kinder- en Jeugdpsychiater
 • Systeemtherapeut
 • GZ-Psycholoog
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Gezinsbehandelaars
 • Orthopedagogen

2. De behandeling

Na verwijzing en de bespreking ervan in het team, plannen we een intakegesprek met de cliënt en zijn gezin. We verkennen de problemen en de hulpvragen. Verder geven we uitleg over onze werkwijze en bespreken we wat het Jeugd FACT wel of niet kan betekenen.

Na de intake nemen we, als de problematiek dit toelaat, een aantal weken de tijd voor kennismaking met de jeugdige en het gezin en omgeving. Deze tijd hebben we nodig om goed aansluiting te vinden bij hun hulpvraag en de mogelijkheden te verkennen. In deze periode formuleren we concrete doelen die we vastleggen in een behandelplan. De behandeling vervolgens, kan bestaan uit individuele (cognitief – gedrags-)therapeutische interventies, medicamenteuze behandeling, gezinsbehandeling, systeemtherapie, psychologische interventies, diagnostiek of vaardigheidstraining. Tijdens de behandeling zien de jeugdige en het gezin regelmatig dezelfde hulpverleners.

In periodes waarin klachten en problemen toenemen, zogenoemde ontregeling, is vaak intensievere zorg nodig door een probleemgerichte en actiegerichte benadering. Een (deeltijd) klinisch opname kan ingezet worden als interventie. Om flexibel inzetbaar te zijn en te doen wat nodig is, plaatsen we de jeugdige tijdens de ontregeling op het FACT-bord. Zodoende zijn alle collega’s goed op de hoogte en organiseren we voldoende denkkracht voor oplossingen.

In de afrondende fase werken we aan het bestendigen van vaardigheden, organiseren we terugvalpreventie en leren we jeugdige en gezin omgaan met het psychiatrisch beeld en de gevoeligheden die daaruit voortvloeien. Soms blijkt andere hulp of vervolghulp nodig en bestaat de afrondende fase uit het organiseren van deze hulp en de overdracht.

Wachttijd

Als Jeugd FACT streven wij ernaar geen wachtlijst te hebben. Toch kan het voorkomen dat er niet direct gestart kan worden. Na bespreking van de aangemelde casus informeren wij verwijzers altijd over de datum waarop het intakegesprek plaatsvindt.

Verwijzen

Direct verwijzen is mogelijk door:

 • Huisarts
 • Jeugdarts (GGD)
 • Medisch specialist, psychiater of kinderarts
 • Jeugdbescherming of sociaal wijkteam van de gemeente

Een schriftelijk screening (inhoudelijke hulpvraag) is noodzakelijk om te bepalen of het Jeugd FACT waardig is en een cliënt in zorg komt. Een vooraanmelding kan digitaal door hieronder de screeningslijst in te vullen.

Om te kunnen aanmelden is altijd een schriftelijke verwijzing nodig van de bovengenoemde verwijzer.

Telefonisch kan overlegd worden via het nummer 088 - 933 1359

De aanmeldingen worden wekelijks in het team besproken, waarna zo snel als mogelijk een terugkoppeling wordt gegeven.

Verwijzen kan digitaal door onderstaande screeningslijst in te vullen. Telefonisch kan overlegd en/of aangemeld worden op het nummer 088 - 933 1359.

De aanmeldingen worden wekelijks in het team besproken, waarna z.s.m. een terugkoppeling wordt gegeven.

Klik hier om naar de vooraanmelding te gaan